Twój koszyk 0,00zł
 • Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WALLERS

§1.Postanowienia wstępne

 1. Regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego WALLERS działającego pod adresem http://www.wallers.pl., zwanym w niniejszym regulaminie „WALLERS”.

 2. Sklep internetowy WALLERS stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez agencję kreatywnąMEGGOT Jan Marcinowski z siedzibą w ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich 7/5, 60-234 Poznań, zarejestrowaną w ewidencji przedsiębiorców pod numerem 75228/2010, o NIP: 7811805043, REGON: 301535343, zwaną w niniejszym regulaminie „MEGGOT”.

 3. Prawa autorskie do serwisu http://www.wallers.ploraz zawartych w nim treści należą do MEGGOT.

 4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.wallers.pl o nazwie WALLERS, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez MEGGOT;

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

  4. Twórca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna współpracująca z MEGGOT w zakresie tworzenia treści będącej towarem sprzedawanym za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  5. Zindywidualizowany produkt –produkt dostosowany pod kątem graficznym i/lub wymiarowym do wymagań Klienta określonych przez Klienta w momencie składania zamówienia;

  6. Powtarzalny produkt – produkt o niezmiennym wyglądzie graficznym oraz wymiarowym;

  7. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  8. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim MEGGOT skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

  9. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez MEGGOT, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;

  10. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

  11. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.;

  12. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

  13. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§2.Produkty i usługi oferowane w Sklepie Internetowym WALLERS

 1. Podstawowym zakresem działalności Sklepu Internetowego WALLERS jest świadczenie usług sprzedaży prac graficznych w formie:

  1. zindywidualizowanych tapeti naklejek na ściany

  2. powtarzalnych tapet i naklejek na ściany

  3. powtarzalnych naklejek na powierzchnie typu drzwi, okna, meble itp.

 2. Prawa autorskie do projektów graficznych należą do MEGGOT.

 3. Dodatkowymi funkcjonalnościami Sklepu Internetowego WALLERS są: Forum Klientów i Twórców WALLERS;

§3.Zasady zamawiania towarów i usług w Sklepie Internetowym WALLERS

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest użytkowanie przez Klienta sprzętu komputerowego z dostępem do sieci teleinformatycznej.

 2. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego WALLERS zobowiązany jest do niedostarczania poprzez Sklep Internetowy treści o charakterze bezprawnym.

§3.1.Rejestracja, logowanie i administrowanie kontami

 1. Klient w celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym WALLERS ma możliwość dokonania rejestracji. Rejestracja nie jest wymogiem do dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.wallers.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.

 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez MEGGOT danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.

 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 WALLERS prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.

 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.

 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

 9. W zakładce „Moje dane” Klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§3.2. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.wallers.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

 2. W przypadku zamówienia produktów powtarzalnych (w Koszyku), Klient wskazuje:

  1. zamawiany towar;

  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;

  3. sposób dostawy;

  4. sposób płatności.

 3. W przypadku zamówienia produktów zindywidualizowanych (w Koszyku), Klient wskazuje:

  1. zamawiany towar;

  2. rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;

  3. wariant kolorystyczny, jeżeli produkt oferowany jest w różnych wariantach kolorystycznych;

  4. tekst, jeżeli produkt oferowany jest z możliwością umieszczenia tekstu na grafice;

  5. adres, na jaki ma być dostarczony towar;

  6. sposób dostawy;

  7. sposób płatności.

 4. W przypadku zamówienia produktu powtarzalnego, procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z MEGGOT umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 5. W przypadku zamówienia produktu zindywidualizowanego WALLERS przed przyjęciem zamówienia do realizacji wysyła na adres email wskazany podczas rejestracji lub składania zamówieniawiadomość z wizualizacją produktu (niezależnie od tego, czy produkt wymaga zmian graficznych). Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wysłania do WALLERS przez Klienta mailowej akceptacji wizualizacji produktu. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z MEGGOT umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 6. Na adres email wskazany podczas rejestracji lub składania zamówienia WALLERS wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

§3.3. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.wallers.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.wallers.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

 5. MEGGOT zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§3.4. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

  1. przelewem elektronicznym;

  2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy.

 2. MEGGOT umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty w Sklepie Internetowym WALLERS za pomocą systemu oferowanego przez Przelewy24 – DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.

 3. W przypadku gdy rachunek bankowy MEGGOT nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a MEGGOT ulega rozwiązaniu.

 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, Sąd Rejonowy Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368

 5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.wallers.pl/dostawa

 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Wallers.pl mailowo, na adres: biuro@wallers.pl lub telefonicznie, na numer: 575-970-087 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§3.5. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

 4. Jeżeli MEGGOT nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§3.7. Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez MEGGOT korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z MEGGOT.

§4. Reklamacje, odstąpienie i wypowiedzenie umów

§4.1. Wymiana towaru

 1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie http://www.wallers.pl/. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 2. Numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Klient wskazać musi na formularzu wymiany/zwrotu w stosownej rubryce. Podlegający wymianie towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany i dowodem zakupu należy przesłać do MEGGOT Jan Marcinowski na adres:ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich 7/5, 60-234 Poznań, z dopiskiem: "WYMIANAWALLERS".

 3. MEGGOT realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.

 4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy MEGGOT nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana.

 5. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, MEGGOT w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu Wymiany.

 6. Koszt przesłania do MEGGOT wymienianego towaru pokrywa Klient.

 7. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa MEGGOT.

 8. Prawo wymiany towaru nie przysługuje Klientowi w wypadku produktów zindywidualizowanych o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. To oznacza, że wszystkie produkty wykonane według indywidualnego zamówienia (określenia wymiarów, wariantu kolorystycznego lub tekstu na produkcie) nie podlegają zwrotowi.

§4.2. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać:

  1. Mailowo pod adresem kontakt@wallers.pl

  2. Listownie na adres MEGGOT Jan Marcinowski, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich 7/5, 60-234 Poznań

 2. Składając reklamację należy dostarczyć do MEGGOT reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.wallers.pl/zgloszenie.pdf.

 3. WALLERS rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta MEGGOT naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§4.3. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadku zamówienia produktów zindywidualizowanych o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu (określenia wymiarów, wariantu kolorystycznego lub tekstu na produkcie) lub ściśle związanych z jego osobą. To oznacza, że wszystkie produkty wykonane według indywidualnego zamówienia nie podlegają zwrotowi.

 3. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać na adres MEGGOT Jan Marcinowski na adres: ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich 7/5, 60-234 Poznań, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: http://www.wallers.pl/wymianazwrot.pdf

 4. Udostępnienie w Sklepie Internetowym WALLERS wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 5. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres MEGGOT Jan Marcinowski na adres: ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich 7/5, 60-234 Poznań.

§5. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§6. Postanowienia końcowe

 1. MEGGOT zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta Sklepu Internetowego WALLERS, którego umyślne działania będą szkodliwe dla MEGGOT, Sklepu Internetowego, bądź innych Klientów, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Klienta jest uzależnione od decyzji MEGGOT.Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli MEGGOT oraz Klient, którego konto Klienta zostało zablokowane.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez MEGGOT w Sklepie Internetowym WALLERS są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.12.2015 r.

 6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie MEGGOT Jan Marcinowski na adres:ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich 7/5, 60-234 Poznań, a także pod adresem http://www.wallers.pl/regulamin.

×
Obiecujemy nie SPAMOWAĆ twojego maila i nie przekazywać go, nikomu!